GÖRME ENGELLİLER FEDERASYONUANA TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

TANIM, AMAÇ VE FAALİYET ALANLARI

 

MADDE 1-   TANIM: Adı                  : Görme Engelliler Federasyonu’dur. Merkezi          : Ankara’dır. İkametgahı     : Bayındır 2 Sokak No: 33/24 Kızılay-ANKARA'dır.   MADDE 2-    FEDERASYONUN AMACI: Görme engellilerin  sosyal, ekonomik, eğitsel, mesleki, hukuki, istihdama dönük sorunlarının çözümü için çaba harcamak, görme engellilerin toplum yaşamına özgür, üretken, yasalar ve toplum nezdinde fırsat eşitliğine sahip ve kendine yeterli kişiler olarak katılmalarını, sanatsal, sportif, mesleki, kişisel yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayacak Anayasal, Yasal düzenlemelerin yapılmasını, ülkemizin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesini, görme engellilere hizmet için kurulmuş derneklerin geliştirilmesini sağlamak, faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek, hayatı görme engelliler için erişilebilir kılmak, engellilerin ve engelliliğin istismarını önlenmek.   MADDE 3-    FAALİYET ALANLARI: Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için demokratik, çağdaş, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun olarak aşağıdaki çalışmaları yapar, faaliyetlerini yurt içinde ve yurt dışında sürdürür.
 1. a) Görme engelliliğin önlenmesi, görmeyenlerin tespit edilerek eğitim, rehberlik, rehabilitasyon sorunlarının çözümü için güç birliği oluşturmak,
 2. b) Görme engellilerin toplumdaki diğer bireylerin sahip oldukları haklar ile ülkenin gelişen ekonomik, sosyal, kültürel ve sağlık imkanlarından yeterince faydalanmaları için gerekli fırsat eşitliğine sahip olmaları için çalışmalar yapmak,
 3. c) Federasyonu oluşturan dernekler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, ortak faaliyetler düzenlemek, uyuşmazlıkları çözmek, ilişkileri geliştirici ve uzlaştırıcı çalışmalar yapmak,
ç)         Görme bozukluğunun önlenmesi için nedenleri ve tedavisiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek,
 1. d) Görme engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak araç ve gereçlerin yurt içinde üretimini sağlamak veya yurt dışından ithal etmek konusunda üye derneklerle ortak çalışmalarda bulunmak, teknolojik gelişmeleri izleyerek yeni teknolojilerin ülkemize getirilmesini sağlamak,
 2. e) Özel eğitim ve öğrenim kurumları, tıbbi ve mesleki rehabilitasyon merkezleri açmak, eğitim ve öğrenim olanaklarından tüm görme engellilerin yararlanması için çalışmak, kurslar, seminerler, konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenlemek,
 3. f) Korunmaya muhtaç görme engellilerin bakımı için sosyal tesisler ile korumalı işyerleri kurulmasını teşvik etmek, tesisler kurmak, işletmek, işbirliği yapmak,
 4. g) Federasyonun ve üye derneklerinin faaliyetleri hakkında toplumu aydınlatmak,
ğ)         Sesli, yazılı, görüntülü, süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak ve yayınlamak,
 1. h) Engelliliğin ve engellinin istismarını önleyici tedbirler almak, istismarcı kişi ve kuruluşlarla mücadele etmek, kamu oyunu aydınlatmak,
ı)          Görme engellilerin eğitsel, kültürel, sosyal, ekonomik olanaklarını geliştirmek, mesleki ve tıbbi rehabilitasyonlarını; sanat, edebiyat, spor gibi alanlarda kendilerini   geliştirmelerini sağlamak.
 1. i) Görme engellilerin sanat, edebiyat, spor alanlarındaki yeteneklerini geliştirmek, çalışmalarını teşvik etmek amacıyla yarışmalar düzenlemek,
 2. j) Görme engellilerin sorunlarını, yaşamlarını konu alan her türlü sanat eseri elde etmeyi amaçlayan yarışmalar düzenlemek,
 3. k) Görme engellilerin öz güven duygusuna sahip olmalarını topluma uyum sağlamalarını gerçekleştirmek için eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yürütmek,
 4. l) Taşınır ve taşınmaz mal edinmek, satmak, kiralamak ve kiraya vermek,
 5. m) Amaç ve faaliyet alanlarıyla ilgili yurt, pansiyon, stüdyo, matbaa, kütüphane, lokal, kamp, vakıf, misafirhane, iktisadi işletme, şirket, sigorta acenteliği leri kurmak, devralmak, işletmek, ortak olmak, üye derneklerin bu tür faaliyetlerini özendirmek ve desteklemek,
 6. n) Bağış kabul etmek ve bağışta bulunmak,
 7. o) Federasyonumuz ile benzer amaçları olan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer federasyonlar, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, bu amaçla oluşturulan platformlara katılmak, iş birliği yaparak ortak projeler yürütmek,
ö)     Görme engellilerin istihdamını sağlamak için  istihdam politikaları oluşturmak ve yürütmek,
 1. p) Üye derneklerin proje ve çalışmalarına önem ve öncelik sırasına göre destek vermek,
 2. r) Üye derneklerin çalışmalarını izlemek ve gerektiğinde denetlemek,
 3. s) Federasyon genel kurulunun önerisi ve yönetim kurulu kararı ile temsilcilikler açmak
 

İKİNCİ BÖLÜM

KURULUŞ

MADDE 4-    KURUCULAR: Federasyon aşağıda adları, merkezleri ve ikametgahları belirtilen dernekler tarafından 15 Ekim 2004 tarihinde kurulmuştur. 1-         Adı                  : Beyaz Baston Görmeyenler Derneği Merkezi           : Antalya İkametgahı      : Sanayi Mh. 640. Sk. Eratik Apt. 5 ANTALYA 2-         Adı                  : Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Merkezi           : Ankara İkametgahı      : GMK Bulvarı 69/3 Maltepe/ANKARA 3-         Adı                  : GÖRSEM Görme Engelliler Dayanışma Derneği Merkezi           : Eskişehir İkametgahı      : Büyük Otel Pasajı Sivrihisar Cd. 114/1 ESKİŞEHİR 4-         Adı                  : Görmeyenleri Koruma Derneği Merkezi           : İzmir İkametgahı      : 332. Sk. 3/5 Karataş/İZMİR 5-         Adı                  : Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Merkezi           : İstanbul İkametgahı      : Yoğurtçu Şükrü Sk. 34/2 Kadıköy/İSTANBUL  

İKİNCİ KISIM

ÜYELİK , ÜYE OLMA KOŞULLARI, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ, ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

BİRİNCİ BÖLÜM

ÜYE OLMA, ÜYE OLMA KOŞULLARI, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

MADDE 5-    ÜYELİK :      Ağırlıklı olarak Görme Engelliler alanında hizmet veren dernekler ile üyelerinin yarısından bir fazlası görme engellilerden oluşan dernekler federasyona üye olabilir.

  MADDE 6-    ÜYE OLMA KOŞULLARI: A-  ÜYE: Üye olmak isteyen dernekler bir dilekçeyle müracaat ederek, başvuru belgesine: 1-         Federasyon tüzüğüne uygun dernek tüzüğünü, 2-         Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararını, 3-        Kuruluş belgesini, 4-         Derneği tanıtıcı raporu (İçeriği çıkarılacak yönetmelikle belirlenen), 5-         Üyeliğe kabul kararının dernekçe tasdikli birer örneğini, 6-         Brüt asgari ücret tutarındaki giriş ödentisini ödediğini gösterir belgeyi eklerler. Üyelik başvurusu Teşkilatlandırma Sekreteri tarafından incelenerek, ilk Yönetim Kurulu Toplantısına sevk edilir. Üyelik yönetim kurulu kararıyla gerçekleşir. Üyeliği gerçekleşmeyen derneğin katılma payı (30) gün içerisinde iade edilir. B- FAHRİ ÜYE: Görme engellilere yönelik çalışmalar yürüten kuruluşlardır. Fahri üye olmak isteyen kuruluşlar bir dilekçeyle müracaat ederek, başvuru belgesine: 1-         İmza Sirkülerini, 2-         Kuruluşlarını tanıtıcı raporu ( İçeriği çıkarılacak yönetmelikle belirlenen) eklerler. Üyelik başvurusu Teşkilatlandırma Sekreteri tarafından incelenerek, ilk Yönetim Kurulu Toplantısına sevk edilir. Fahri üyeler isterlerse Genel Kurula katılabilirler, fakat oy kullanamazlar. İsterlerse aidat ödeyebilirler.   MADDE 7- ÜYELİĞİN SONA ERMESİ: Üyelik aşağıdaki şekillerde sona erer.
 1. a) Yetkili ve ilgili organın kararı olmadığı halde federasyonu sorumluluk altına sokan,
 2. b) İhtar edilmesine rağmen yükümlülüklerini genel kabul gören haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen derneklerin üyeliklerine 44. maddede bahsi geçen usul ve esaslar doğrultusunda son verilir.
            C-DÜŞME : Herhangi bir nedenle tüzel kişiliği sona eren derneklerin üyeliği yönetim kurulunun tespit kararıyla sona erer.  Üyeliği sona eren dernek içinde bulunduğu takvim yılı dahil olmak üzere bütün borçlarını ödemekle yükümlüdür. Kapatılan veya kendiliğinden dağılan derneklerin mal varlığı federasyona kalır.  

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 8- ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ : Üyelerin hak ve yükümlülükleri şunlardır.

A- ÜYELERİN HAKLARI :
 1. a) Genel Kurullarınca seçecekleri delegeleri aracılığıyla federasyon genel kuruluna katılmak,
 2. b) Yönetim Kurullarına seçilecek temsilcileri aracılığıyla  katılmak
 3. c) Federasyonun katkı ve hizmetlerinden yararlanmak,
ç)         Tüzüğün ilgili maddelerinde bahsi geçen hükümlere uygun olarak organlarda görev almak,
 1. d) Tüzüğün ilgili maddelerinde bahsi geçen hükümlere uygun olarak bilgi edinmek, federasyon çalışmalarını kontrol etmek,
  B- ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
 1. Federasyon tüzüğüne, yetkili organların kanunda ve tüzükte yazılı yetkilerini
kullanarak alacakları kararlara uymak,
 1. Mali yükümlülükleri usulüne uygun olarak yerine getirmek,
 2. Genel kurul toplantı tarihini, gündemini, çağrı ilanı suretini, toplantı tarihinden
en az 15 gün önce federasyona bildirmek, ç)         Olağan Genel Kurul Toplantıları sonrası genel kurul sonuç bildiriminin, yönetim kurulu faaliyet  raporunun, denetim kurulu raporunun, kesin hesap ve bilançosunun, üst kurul delegelerinin, tahmini bütçelerinin, çalışma programının, toplantı tutanağının birer suretini toplantıyı takip eden (1) ay içerisinde federasyona bildirmek
 1. d) Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları sonrası bu maddenin (d) fıkrasında bahsi geçen            konular görüşüldüyse aynı fıkrada adı geçen belgeleri, aksi takdirde toplantı tutanağının bir suretini toplantıyı takip eden (1) ay içerisinde federasyona bildirmek
 2. e) Federasyon Yönetim Kurulunun istemi halinde planlanan ve gerçekleşen faaliyetlerle ilgili rapor sunmak
 3. f) Uluslar arası çalışmalarını ve programlarını gerçekleşmelerden en az (2) iki ay önceden federasyona bildirerek işbirliğine gitmek,
 

ÜÇÜNCÜ KISIM

FEDERASYONUN ORGANLARI, GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU, YÜRÜTME KURULU, DENETLEME KURULU

BİRİNCİ BÖLÜM

FEDERASYONUN ORGANLARI

  MADDE 9-    FEDERASYONUN ORGANLARI : Federasyonun organları şunlardır. 1-         Genel Kurul 2-         Yönetim Kurulu 3-         Denetleme Kurulu  

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL KURUL

MADDE 10- GENEL KURULUN OLUŞUMU : Genel Kurul federasyonun en yetkili organıdır. Federasyon Genel Kurulu üye derneklerin genel kurullarında seçecekleri 20'şer delegeden oluşur. (Dernekler diğer organların seçim sisteminde serbesttir.) Eski delegelerin görevi yeni delegelerin bildirilmesiyle sona erer.   MADDE 11-  OY HAKKI : Her delegenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Asıl delegelik sıfatını herhangi bir nedenle yitiren (istifa, ölüm vb.) delegelerin yerine, listedeki sıralamaya göre yedekleri çağrılır. Bu çağrı genel kurul çağrısıyla birlikte olur. Birden fazla dernekten delege durumunda olanlar yazılı irade beyanının yokluğunda son seçildiği dernekten sayılır.   MADDE 12-  GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI: Genel kurul aşağıdaki şekillerde toplanır.
 1. Üç yılda bir ekim ayı içinde olağan,
 2. Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, federasyon
genel kuruluna katılmaya hak kazanmış delegelerin 1/5 beşte birinin yazılı olarak bildirecekleri istek üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun veya 1/5 beşte bir delegenin isteği üzerine Genel Kurulu  (1) bir ay içerinde olağan üstü toplantıya çağırır. Bu çağrının yapılmaması halinde Denetleme Kurulu veya olağanüstü toplantı talebinde bulunan delegelerden birinin isteği üzerine mahalli sulh hukuk mahkemesinin alacağı kararla delegeler arasından seçilecek (3) üç kişilik heyet görevlendirilerek genel kurul (1) bir ay içinde toplantıya çağrılır.   MADDE 13-  GENEL KURUL TOPLANTI YERİ: Genel kurul toplantıları yönetim kurulunca başka bir karar alınmadığı sürece Ankara’da yapılır.   MADDE 14-  GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMA USULÜ:  Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, federasyona üye derneklere yazılı olarak bildirilmek, derneklerin veya delegelerin  bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz   MADDE 15-  GENEL KURUL TOPLANTISI YETER SAYISI: Genel Kurul, toplantıya katılacak delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği veya federasyonun feshinin görüşüleceği hallerde 2/3 (üçte ikisinin) iştirakiyle toplanır. İlk toplantıda salt çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda bu çoğunluk şartı aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları delege tam sayısının iki katından az olamaz.   MADDE 16-  GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ: Genel kurul toplantısına katılacak delegeler kimliklerini görevlilere ibraz edip, hazirun cetvelindeki adlarının karşılarını imzalayarak toplantı salonuna girerler. Yeter çoğunluğun olup olmadığı başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından incelenip, tutanakla imza altına alınarak duyurulur. Genel Kurulun açılışı başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilecek üye tarafından yapılır. Açılışın ardından divan heyetine bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı, yeteri kadar katip üye seçilir. Divan heyeti gündemi uygular, genel kurulun düzen ve huzur içinde tamamlanmasını sağlar. Genel kurulda yönetim kurulunca hazırlanan gündem madde sırasına göre görüşülür. Üyelerin (1/10) onda birinin yazılı önergesiyle gündeme ilave yapılabilir. Gündemden çıkarma yapılamaz. Toplantı sonrası tutanaklar ve gerekli evraklar seçilen yönetim kuruluna teslim edilir. Yönetim kurulu genel kurulla ilgili gerekli bildirimleri süresinde yapmak zorundadır.   MADDE 17-  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ: Genel Kurul, federasyonun en yetkili organı olup, başlıca görevleri şunlardır:
 1. Federasyon başkanını, organlarını ve üst kurul delegelerini seçmek,
 2. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını inceleyip karara bağlamak,
 3. Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 4. Yönetim Kurulunu ibra etmek,
 5. Yetkili mercilere gerekli hallerde bilgi verilerek yurt dışındaki aynı amaçlı
kuruluşlarla işbirliği ve ortak faaliyet yapmaya, bunlara üye olmaya ve üyelikten çıkmaya karar vermek,
 1. Amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli görülen taşınmaz malların satın
alınması, kiralanması, işletilmesi, mevcut taşınmaz malların satılması, personele verilecek ücret, yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti hususlarında yönetim kuruluna yetki vermek,
 1. Federasyonun feshine karar vermek,
 2. Federasyona üye derneklerin koordineli çalışmalarını sağlamak ve diğer
amaçlarla yönetmelikler hazırlamak üzere yönetim kuruluna yetki vermek,
 1. Federasyon tüzüğünü değiştirmek,
 2. Yönetim Kurulu kararlarına yapılan itirazları sonuçlandırmak,
 3. Yönetim Kuruluna tavsiyede, tekliflerde bulunmak ve talimat vermek,
 4. Mevzuatta ve federasyon tüzüğünde yapılması belirtilen diğer görevleri yerine
getirmek,
 1. m) Yönetim kuruluna verilecek yetkileri görüşmek,
 2.       n)         Temsilcilikler açılması ve temsilciler atanması için yönetim kuruluna yetki vermek.
MADDE 18-  OY KULLANMA USULÜ VE KARAR YETER SAYISI: Genel Kurul, kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylama tekrarlanır. Tüzük değişikliği veya federasyonun feshi toplantıya katılanların 2/3'ünün kabul oyu ile kararlaştırılır. Organların ve delegelerin seçimleri gizli oyla yapılır.   MADDE 19-  TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR: Genel Kurul toplantısında, yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen hususların gündeme alınması zorunludur.  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM KURULU

MADDE 20-  YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU: Federasyon yönetim kurulu (1) başkan ve (20)  yirmi üyeden oluşur: Yönetim kurulu genel kuruldan unvanlı  veya unvansız olarak (3) yıl için gizli oy, açık tasnif usulüne göre seçilir. Bu seçimde (20) yirmi de yedek üye seçilir. Listelerin ilanından sonra yeni liste çıkarılamaz. Her hangi bir şekilde üzerinde değişiklik, karalama, çizme vb. işlem yapılan oy pusulaları veya listeler geçersiz sayılır. Her listenin farklı biçimde hazırlanmış geometrik şekillerden oluşan oy pusulaları bulunur. Hangi geometrik şeklin hangi listeyi temsil edeceği kura ile belirlenir. Seçim, sayım ve tasnif işlemini divan yürütebileceği gibi, genel kurulca sandık kurulu da seçilebilir.   MADDE 21-  YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI: Seçilen yönetim kurulu en geç (1) bir ay içerisinde toplanarak görev dağılımı yapar. Yönetim Kurulu üyeleri arasından,
 1. a)   Genel Sekreter                   .            
 2. b)  Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
 3. c) Uluslar arası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
ç)     Eğitim, İstihdam ve Rehabilitasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı,
 1. d) Örgütlenmeden Sorumlu  Başkan Yardımcısı,
 2. e) Gençlik ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı
 3. f)   Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı,
 4. g)  Basın İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
 5. h)  Kültür ve Sanat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı
  MADDE 22-  YÖNETİM KURULUNUN TAMAMLANMASI: Federasyon başkanlığının boşalması durumunda yönetim kurulu üyeleri arasından bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulunda meydana gelecek boşalmalarda, temsilcisi eksilen derneğin yedek sırasındaki üye, yazılı olarak göreve çağrılır. Yedek temsilcisi kalmayan derneğin üyesinin istifası halinde yönetim kurulunda en az temsilcisi bulunan derneğin yedek üyesi çağrılır. (Eşitlik halinde hangi derneğin üyesinin çağrılacağı kurayla belirlenir.) Değişiklikler mülki amirliğe yazılı olarak bildirilir. Tamamlamalardan sonra yönetim kurulu üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından genel kurul 1 (bir) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, üye derneklerden birinin veya federasyon genel kuruluna seçilmiş üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahallin sulh hukuk hakimliğince delegeler arasından seçilecek (3) üç kişilik bir heyete (1) bir ay içinde genel kurulu toplantıya çağırma görevi verilir   MADDE 23-  YÖNETİM KURULLARI ARASINDA DEVİR-TESLİM: Federasyonun yeni ve eski başkanları seçimleri takiben en geç (3) üç gün içinde federasyon merkezinde bir araya gelerek aralarında devir teslim işlemlerini yaparlar. Devir-Teslim tutanağını federasyon eski başkanı hazırlar. Tutanak kontrol edildikten sonra federasyon eski ve yeni başkanları tarafından (devreden) ve (devralan) başlıklarıyla ad ve soyadları belirtilerek imzalanır. Devir teslim tutanağında federasyonun tutmaya veya saklamaya mecbur bulunduğu defterler, banka hesap cüzdanları, makbuzlar, kıymetli evraklar, demirbaşlar, anahtarlar, kasadaki nakit para vb.’leri ne ait her türlü bilgiler bulunur. Uhdesinde devir ve teslim edecek eşya, evrak ve para bulunan ilgililere de devir teslim tutanağının birer nüshası verilir.   MADDE 24-  YÖNETİM KURULUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ: Yönetim Kurulu, genel kuruldan sonra federasyonun en yüksek karar organı olup, genel kurula karşı sorumludur. Federasyonu, idari ve yargı makamlarına, gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder veya bu hususta yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki verir. Yönetim Kurulu üyeleri görevlerinden dolayı ücret alamaz, yönetim kurulu kararları dışındaki çalışmalarından ve faaliyetlerinden bizzat sorumludur.   MADDE 25-  YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR YETER SAYISI: Yönetim Kurulu ayrı bir davete gerek olmadan (3) üç ayda bir federasyon merkezinde veya yönetim kurulunun önceden belirlediği yerde olağan olarak, gerekli hallerde başkan veya (5) beş yönetim kurulu üyesinin gerekçe göstererek yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak toplanır. Olağanüstü toplantıda yalnız çağrıda yer alan konular görüşülür. Yönetim kurulu salt çoğunluğuyla kararlarını alır.   MADDE 26-  YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYE: Mazeretsiz veya izinsiz üst üste 2 (iki) defa yönetim kurulu olağan toplantısına katılmayan veya bir yıllık çalışma dönemi içerisinde yapılan toplantıların (3) üç tanesine katılmayanın üyeliği yönetim kurulunun tespitiyle düşer.   MADDE 27- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ: Yönetim kurulu, federasyonun en yüksek idare organıdır ve genel kurula karşı sorumludur. Yönetim kurulu, federasyonun bütün idari işleri ile ilgili kararları alır, uygular ve sonuçlandırır. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 1. a) Federasyon çalışmalarını, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gerçekleştirmek ve yürütme kuruluna görev vermek,
 2. b) Genel kurul kararlarını ve mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirmek,
 3. c) Federasyonun para ve mallarının amaca uygun şekilde kullanılmasını sağlamak,
ç)  Federasyonun çalışma programını, bütçesini, kesin hesap ve bilançosunu hazırlayıp genel kurula sunmak,
 1. d) Genel kurulun alacağı kararla, federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için taşınmaz mal almak, satmak,
 2. Her türlü bağışı kabul etmek ve bağışta bulunmak,
 3. f) Federasyon hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan personeli işe almak, görevlendirmek, işlerine son vermek, ücret, ikramiye, prim, sair özlük haklarını tespit etmek ve uygulamak,
 4. g) Genel Kurulu olağan veya olağan üstü toplantıya çağırmak,
ğ)   Federasyon amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak ve uygulamak,
 1. h) Görev ve faaliyetleriyle ilgili konularda komisyonlar kurmak, eğitici, bilgilendirici toplantılar düzenlemek,
ı)  Yasal gerekleri yerine getirerek uluslar arası seminer, konferans, sair etkinlikler düzenlemek, yurt dışında düzenlenenlere katılmak,
 1. i) Engellilerle ilgili çalışmalara katılan, maddi ve manevi büyük emeği geçenlere hazırlanacak yönetmelik kapsamında şilt, madalya, plaket, ödül vb.’lerini vermek,
 2. j) İhtiyaç duyulan konularda yönetmelik hazırlamak ve uygulamak,
 3. k) Federasyon adına gerekli sözleşmeleri yapmak veya yapılmasına yetki vermek,
 4. l) Sekreterliklerin hazırladıkları  çalışma  programlarını  inceleyerek, yürürlüğe   koymak,
 5. m) Tüzük değişikliklerini hazırlayarak genel kurula sunmak,
 6. n) Üyelik başvurularını inceleyerek karara bağlamak,
 7. o) Körlük problemlerini azaltacak, eğitim ve öğretimlerini kolaylaştıracak alet, cihaz ve malzemeleri temin etmek veya ettirmek,
ö) Mevzuata uygun olarak yurt, pansiyon, stüdyo, matbaa, kütüphane, lokal, kamp, misafirhane, tıbbi ve mesleki  rehabilitasyon merkezleri, eğitim ve öğretim kurumları, gündüzlü ve yatılı bakım yurtları, vakıf, iktisadi işletme, şirket, sigorta acenteliği vb.’lerini açmak, katılmak, devralmak, işletmek, ihtiyaç duyulan alanlarda kurslar düzenlemek,
 1. p) Tutulması zorunlu defter kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek,
 2. r) Amaçların gerçekleştirilmesine federasyon giderlerinin karşılanmasına kaynak oluşturmak için eşya piyangosu, konser, kermes, gezi, spor müsabakaları vb. organizasyonlar düzenleyerek yardım toplamak,
 3. s) Kitap, broşür, ajanda, takvim, dergi, kalem, pul vb.lerini basmak,
ş) Genel kuruldan alınan yetkiye dayanılarak, federasyon adına taşınmaz mallar, satmak, ipotek almak, ipotek vermek, teminat almak, teminat vermek, her türlü taşınmaz bağışı kabul etmek ve bağışta bulunmak,
 1. u) Mevzuatın ve tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak,
ü)  Dernekler arası koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YÜRÜTME KURULU

  MADDE 28-  YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU: Federasyon Başkanı, Genel Sekreter, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Uluslar arası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Eğitim, İstihdam ve Rehabilitasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Gençlik ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı,  Basın İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısından oluşur. Yürütme kurulu üyeleri bu görevlerinden dolayı ücret alamazlar.   MADDE 29- YÜRÜTME KURULU TOPLANTILARI: Yürütme kurulu, yönetim kurulunun tespit edeceği takvime göre toplanır. Kararlarını salt çoğunlukla alır.   MADDE 30-  YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 1. a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını gerçekleştirir,
 2. b) Federasyon personelinin çalışmalarını düzenler ve gözetir,
 3. c) Ayrı bir karar defteri kullanmak suretiyle faaliyetleri ile ilgili kararları bu deftere geçirir ve kurul üyelerince altı imzalanır,
ç)  Üye derneklerin çalışmalarını izler ve gerekli gördüğünde yönetim kurulunu olağan üstü toplantıya çağırır,
 1. d) Yönetim Kurulu karar ve emri olmadığı durumlarda yaptığı çalışmalardan görülen zararları kurul üyeleri bizzat ve müteselsil olarak tazminle yükümlüdür.
  MADDE 31-YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:   FEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ: 1- Federasyonu  özel ve tüzel kişiler ile yönetsel ve yargısal merciler önünde temsil eder, 2- Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve toplantıya çağırır, 3- Federasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur, 4- Yönetsel konularda Genel Sekreter ile, mali konularda ilgili Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte imza atar, 5- Yönetim Kurulunun saptayacağı miktarda avansı üzerinde bulundurur ve bundan harcama yapar, 6- Üye derneklerin Genel Kurullarına katılır veya temsilci gönderir, 7- Federasyon bünyesinde kurulan komisyonlara gerek gördüğü hallerde başkanlık eder, 8- İlgili başkan yardımcılıklarıyla birlikte dönem başında üç yıllık federasyon çalışma programını ve dönem sonunda üç yıllık çalışma raporunu hazırlar, 9- Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı süreli ve süresiz yayınlar çıkarılmasını sağlar, 10- Amaçların gerçekleştirilmesi, görme engellilerin topluma tanıtılması, sorunlarının çözümü vb. konularda aydınlatıcı kampanyalar düzenlenmesini, medya organlarında yer alması için programların hazırlanmasını sağlar, 11- Yabancı süreli ve süresiz yayınları (gazete, dergi, kitap, ses ve görüntü kaseti) izleyerek abone olmasını, engellilerle ilgili önemli eserlerin Türkçe'ye çevrilmesini sağlar, 12- Genel kurulda seçilen yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerini 30 günlük süre zarfında Dernekler Birimine bildirir.  Federasyonumuzun, üye derneklerin ve diğer kurumların çalışmalarını, sonuçlarını görme, engellilerin durumlarını tanıtıcı, açıklayıcı materyallerin hazırlanması, yabancı dillere çevrilmesini sağlar, yabancı yayın organlarına kuruluş ve kişilere ulaştırır. 13- Yokluğunda ona vekâlet edecek başkan yardımcısının kim olacağına yazılı olarak karar verir.   GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ: 1- Federasyonun bütün yazışmalarını yürütür, 2- Yönetim Kurulu toplantıları gündemini hazırlar ve üyelere gönderir, 3- Federasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütür, 4- Başkan ile birlikte yönetsel ve gerektiğinde her türlü yazışmayı imzalar, 5- Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu Karar Defterini yazar, 6- Yazışmalarla ilgili defter ve kayıtları tutar, evrakları muhafaza eder, 7- Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısının yokluğunda ona vekalet eder, 8- Alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getiri.   MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ: 1- Federasyon gelirlerini tahsil eder, harcamalarını yapar, bunlarla ilgili kayıt ve belgeleri usulüne uygun olarak tutar ve muhafaza eder, 2- Genel Kurulda görüşülecek olan bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar, 3- Genel Kurul Kararı uyarınca, harcamalar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim kurulunda karar almak üzere teklifte bulunur, 4- Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar, 5- Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar, 6- Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlerine ilişkin belgeleri ve mali alandaki diğer yazışmaları başkan ile birlikte imzalar, 7- Federasyon kasasında memur maaş kat sayısının bin rakamı ile çarpımı sonucu çıkacak miktar kadar para bulundurulabilir, 8- Gelir kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için çaba harcar 9- Üye derneklerin mali durumlarını izler ve çözüm önerilerinde bulunur. 10- Genel Sekreterin yokluğunda genel sekretere vekalet eder, 11- Alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirir.   ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ: 1- Uluslararası gelişmeleri izler, ilgili kuruluşlara öneriler sunmak üzere yönetim kuruluna tavsiyede bulunur, 2- Bilimsel, kültürel, sportif vb. alanlardaki uluslararası organizasyonları izler, ülkemizde düzenler, 3-Yurt dışındaki benzer örgütleri ve çalışmalarını tespit eder, yönetim kuruluna ve üye derneklere bilgi sunar, 4- Uluslararası yazışmaları yürütür, 5- Uluslararası ilişkiler alanındaki evrak ve yazışmaları başkan ile birlikte imzalar, 6- Alanı ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.   EĞİTİM, İSTİHDAM VE REHABİLİTASYONDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ: 1- Görme engellilerin her derecede ve yaşta eğitim olanaklarının geliştirilmesi için araştırmalar yapar, projeler hazırlar, eğitici kurslar açılmasını sağlar, 2- Görme engellilerin eğitimi için gerekli görülen araç ve gereçlerin teknolojik olarak geliştirilmesi ve yaygın kullanımının sağlanması için araştırmalar yapar, projeler hazırlar, teminini kolaylaştırıcı tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını gerçekleştirir, 3- Bilimsel toplantı ve konferanslar düzenler, 4- Yabancı eserlerin Türkçe’ye kazandırılması için çaba harcar, 5- Görme engellilerin eğitim, istihdam ve rehabilitasyonuyla ilgili görüş ve politikaların oluşması için çaba harcar, 6- Başarılı görme engelli öğrencilerin her derecede eğitsel ihtiyaçlarının karşılanması, burs ve yurt olanaklarının geliştirilmesi, genel özel okullarda karşılaştıkları sorunların çözümüyle ilgili çalışmalar yürütür, 7- Görme Engellilere yönelik istihdam politikalarını oluşturur. İş dünyasının talep ettiği nitelikli iş gücü için mesleki eğitim konusunda çalışmalar ve araştırmalar yapar, 8- Görme engellilerin istihdam alanındaki karşılaştıkları sorunları tespit eder, çözümler üretilmesi için çalışmalarda bulunur, 9-İstihdam alanında yeni iş olanakları ile ilgili mesleki analiz çalışmaları yapar, 10- İlgili Bakanlıklar (Aile Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı vb.) ve İşkur bünyesinde "Engelli Meslek Danışmanlığı Birimlerinin" oluşturulması çalışmalarını yürütür. 11- Görme Engellilerin eğitim gördükleri meslek alanlarında çalıştırılmalarını, mesleki verimliliklerinin artırılması, yeterli meslek içi eğitimin, yardımcı araç- gereç ve materyallerin temini için ilgili kuruluşlarla çalışmalar ve işbirliği yapar. 12- Eğitim, istihdam ve Rehabilitasyon alanındaki evrak ve yazışmaları başkan ile birlikte imzalar, 13- Görev alanındaki diğer görevleri yerine getirir.      ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ: 1- Federasyonun ve üye derneklerin örgütlenmelerini geliştirici çalışmalar yapar, 2-.Federasyonla üye dernekler ve üye derneklerin birbirleriyle ilgili ilişkilerinde koordinasyonu sağlar, 3- Üye derneklerin genel kurullarını izler, 4- Üyelik başvurularını, düşme şartlarının oluşup oluşmadığını inceleyerek yönetim kuruluna rapor sunar, 5- Üye kayıt defterini ve üyelikle ilgili diğer yardımcı defter ve belgeleri tutar, 6- Üye derneklerle işbirliği halinde ortak projeler gerçekleştirir, faaliyetlerini izler, 7- Federasyon genel kurulu öncesinde yasal süreç kapsamında dernek seçimlerinin yapılıp yapılmadığını takip eder ve yönetim kurulunu bilgilendirir. 8- Örgütsel alandaki evrak ve yazışmaları başkan ile birlikte imzalar, 9- Yetki alanıyla ilgili diğer görevleri yerine getirir.   GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ: 1-Görme engelli gençlerin sorunlarını saptamak; Federasyon ve dernek çalışmalarına etkin olarak katılımlarını sağlar, 2-Görme engelli gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimleri için gerekli çalışmaları yapar, 3- Görme engelli spor kulüpleri ile işbirliği yaparak görme engelliler alanındaki spor politikalarını oluşturur, 4-Gençlik Meclisini kurma çalışmaları yapar, çalışmaları koordine eder, 5- Görme engellilere yönelik gençlik ve sporla ilgili yayınların çıkarılmasını Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte organize eder, 6-Gençlik ve Spor alanındaki evrak ve yazışmaları başkan ile birlikte imzalar,   HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI: 1- Engellilerle ilgili mevzuatın geliştirilmesi, uygulanması, karşılaşılan sorunların giderilmesi için yasama, yürütme ve yargı makamları nezdinde girişimde bulunur. Yönetim kurulu kararıyla ulusal ve uluslararası yargı organlarında davalar açar, açılan davalara müdahil olur, izler, 2-Uluslararası mevzuatın geliştirilmesi için benzer kuruluşlarla veya tek başına öneriler hazırlar, girişimlerde bulunur, 3- Görme engellilere yönelik her türlü ayrımcı uygulamaları tespit eder, çözümü için yasama, yürütme, yargı ve basın organları nezdinde girişimde bulunur, 4- Görme engellilerin sahip olduğu haklar konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla seminerler düzenler, broşürler hazırlar. 5- Görme engelliler alanında federasyon çalışmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirici raporlar hazırlar, çalışmalar yapar, 6- Hukuk alanındaki evrak ve yazışmaları başkan ile birlikte imzalar. 7- Görev alanındaki diğer işleri yürütür,   BASIN İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI: 1- Engelliler ve engellilik alanında basını takip eder, bu konuda yönetim kurulunu bilgilendirerek kamuoyu açıklamaları ile ilgili çalışmalar yapar, 2- Basında engellilikle ilgili verilerin toplanması, istatistiki çalışma yürütülmesine katkı sağlar. Kamuoyunu ilgilendiren engelli hakları hususunda çalışma yapar. 3- Federasyonun web sitesini takip eder ve yürütür. 5- Görev ve yetkileriyle ilgili diğer faaliyetleri yürütür.   KÜLTÜR VE SANAT İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ: 1-Engellilerle ilgili ulusal ve uluslar arası kültürel  ve sanatsal faaliyetler  konusunda araştırmalar yapar, 2-Kültürel ve sanatsal organizasyonlar düzenler, bunlar için sponsorlar araştırır, 3-Üye derneklerin kültürel ve sanatsal faaliyetlerine katılır ve onları izler, 4-Görev alanındaki yazışmaları başkan ile birlikte imzalar.  

BEŞİNCİ BÖLÜM

DENETLEME KURULU

  MADDE 32- DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU VE GÖREV DAĞILIMI: Denetleme Kurulu, genel kurulca üç yıl için gizli oy nispi temsil esasına göre seçilen beş üyeden oluşur. Beşte yedek üye seçilir. Nispi temsil kuralları yönetim kurulu seçimindeki esaslara göre uygulanır. Seçimleri takip eden 30 gün içerisinde toplanarak bir başkan ve bir sekreter seçerler. Denetleme kurulu üyeleri görevlerinden dolayı ücret alamazlar, ancak üyelere görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar ödenir.   MADDE 33-  DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 1. a) Federasyonun bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini denetler.
 2. b) Üç yıllık yönetim ve mali denetim sonuçları ile bilanço, gelir gider hesaplarına ait incelemelerini genel kurula bir raporla sunar.
 3. c) Federasyon gelir ve giderlerinin usulüne uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını, harcamaların yönetim kurulu kararlarına dayanıp dayanmadığını, federasyon demirbaşlarının tam olup olmadığını, defter ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, yazışmaların usulüne uygun yapılıp yapılmadığını en az yılda bir denetler. Hazırladığı raporları yönetim kuruluna ve genel kurula sunar.
ç) Denetleme sonuçlarına göre genel kurula gidilmesini gerektiren zorunlu bir durumun oluştuğunu saptaması halinde federasyonu olağanüstü genel kurula götürebilir.
 1. d) Denetleme Kurulu'nun yapacağı incelemeler sırasında tüm yönetici ve personellerin gerekli kolaylıkları göstermesi zorunludur.
 2. e) Yapılan denetim sonuçlarına ilişkin özet bir açıklamayı ve aldığı kararları noter tasdikli denetleme kurulu karar defterine yazar ve imzalar.
  MADDE 34-  DENETLEME KURULUNA BİLGİ VE BELGE VERMEK: Yönetim Kurulu, denetleme kurulunun sözlü veya yazılı olarak istediği konularda izahat ve yapılması gereken araştırmalar ile ilgili bilgi ve belgeleri temin etmek, yardımcı olmakla yükümlüdür.  

DÖRDÜNCÜ KISIM

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER

  MADDE 35- FEDERASYONCA TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER: Federasyon, gerekli defter ve kayıtları 5253 sayılı Dernekler Kanununun 11. maddesinde bahsi geçen yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak tutmak zorundadır.   BEŞİNCİ KISIM MALİ HÜKÜMLER  

BİRİNCİ BÖLÜM

GELİRLER

  MADDE 36- FEDERASYONUN GELİRLERİ: Federasyonun gelirleri şunlardır: 1- Aidatlar
 1. a) Giriş Aidatı: Üyeliğe başvuran dernek giriş aidatı olarak federasyona 18 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık brüt asgari ücret tutarında ödeme yapar. Üyeliğe başvurusu kabul edilmediği takdirde yapılan ödeme 30 gün içerisinde iade edilir.
 2. b) Üyelik Aidatı: Üye dernekler federasyona her yılın en geç üçüncü ayının sonuna kadar 18 yaşından büyükler için tespit edilen bir aylık brüt asgari ücretin işverene maliyeti tutarında yıllık üyelik aidatı ödemesi yapar. Süresi içerisinde yerine getirilemeyen ekonomik yükümlülüklere vade tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek faiz tutarında gecikme zammı uygulanır.
 3. c) Giriş ve Üyelik Aidatının Belirlenme Şekli: (Giriş aidatı, üyelik için başvuruda bulunan derneğin üyelik müracaat tarihinde 18 yaşından büyükler için tespit edilen brüt asgari ücret tutarı kadardır. Üyelik aidatı ise her yılın takvim yılı başladığı gün 18 yaşından büyükler için tespit edilen brüt asgari ücretin işverene maliyeti tutarında miktardır. Bu miktar yıllık üyelik aidatı olarak esas alınır.)
2- Devlet bütçesinden ve yardım fonlarından, özel idarelerden, belediyelerden alınacak yardımlar, 3- Kişi  ve kuruluşlardan, uluslar arası fonlardan  sağlanacak bağışlar, 4- 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nda izin verilen organizasyonlardan elde edilecek gelirler, faaliyetlerinden elde edilecek gelirler, Kurulu Kararıyla derneklerden istenecek mali katkılar,    

 İKİNCİ BÖLÜM

FEDERASYONUN GİDERLERİ

  MADDE 37- FEDERASYONUN GİDERLERİ: Federasyonun giderleri şunlardır: 1- Personel Giderleri, 2- Genel Giderler, 3- Amaç ve Hizmet giderleri, 4- Yatırım Giderleri, 5- Demirbaş Giderleri, 6- Diğer Giderler  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GELİR VE GİDERLERDE USUL

 

MADDE 38- GELİR VE GİDERLERDE USUL: Gelirler alındı belgesi karşılığı tahsil edilir, giderler harcama belgesi karşılığı yapılır. Gelir ve giderlerle ilgili belgelerin ve diğer evrakların saklama süresi özel kanunlardaki daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.  

 ALTINCI KISIM

FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

                                                                                       BİRİNCİ BÖLÜM

TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ

 

MADDE 39- FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ: Federasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur.   MADDE 40- GENEL KURUL KARARIYLA FESİH: Genel Kurulun, federasyonun feshine karar verebilmesi için, Genel Kurul delege tam sayısının üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılacak delege sayısı yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayılarının iki katından az olamaz. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler, on dördüncü maddeye göre ikinci toplantıya çağrılırlar. Feshe ilişkin kararın toplantıda bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Federasyonun feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.   MADDE 41- MAHKEME KARARIYLA FESİH: Federasyon; 1- Yetkili mercilerce yapılan yazılı isteme rağmen, evraklar üzerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar süresi içerisinde giderilmediği takdirde, 2- Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunen oluşturulması zorunlu organlar oluşturulamaz ve mahallin en büyük mülki amirinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluklar üç (3) ay içinde yerine getirilemezse,   MADDE 42- KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMA: Federasyon, aşağıdaki hâllerde kendiliğinden sona erer:
 1. Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hâle gelmesi veya sürenin sona ermesi,
 2. İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
 3. Borç ödemede acze düşmüş olması,
 4. Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hâle gelmesi,
 5. Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması,
                                                                                            İKİNCİ BÖLÜM

TASFİYE

  MADDE 43- TASFİYE VE AKTİF KAYNAKLARIN DAĞITIMI: Fesih veya kendiliğinden dağılma halinde, Federasyonun bilumum mal, para ve alacakları üye dernekler arasında katkıları oranında dağıtılır. Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında üç kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye Kurulu, Federasyonun bütün mallarını, hesaplarını inceler, borçlarını öder, artan mal varlığını birinci fıkra esaslarına göre dağıtır.  

YEDİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  MADDE 44- İHRAÇ:
 1. Tüzüğün altıncı maddesinde bahsi geçen koşulları yitirdiği tespit edilip, uyarılara rağmen
koşulları yerine getirmeyen,
 1. Yetkili ve ilgili organın kararı olmadığı halde federasyonu sorumluluk altına sokan,
 2. İhtar edilmesine rağmen yükümlülüklerini genel kabul gören haklı bir neden olmaksızın yerine getirmeyen derneklerin üyeliklerine yönetim kurulunun önerisi genel kurulun 2/3 (üçte ikisi) oy nisabı ile alacağı kararla son verilir.
  MADDE 45- YÖNETMELİKLER: Tüzük amaçları doğrultusunda çalışmaların daha etkin ve planlı yürütülebilmesi için gerekli görülen hallerde yönetmelikler hazırlanır ve bu yönetmelikler Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer.   MADDE 46- DERNEKLERİN ÜYE BİLDİRİMİ: Dernekler kayıt ettikleri üyelerini tüzüğün altıncı maddesinde belirtilen belgeleriyle birlikte en geç (3) üç ay içinde federasyona usulüne uygun olarak bildirir. Derneklerin bildirdikleri üyeler bilgisayar maharetiyle tutulacak dernekler üye kütüğüne kaydedilir. Üye kütüğüne kayıt ve tescilin yapılabilmesi için derneklerin üye bildirimlerini eksiksiz yerine getirmesi şarttır. Aksi takdirde üye kayıt ve tescil işlemleri yapılmaz.   MADDE 47-  DERNEKLERİN ŞUBE VE BAĞLI KURULUŞLARINI BİLDİRMELERİ: Dernekler, şube ve bağlı kuruluşlarını açma, kapatma, ikametgah ve bu hususlara ilişkin değişiklik bilgilerini en geç (1) bir ay içinde federasyona bildirir.   MADDE 48-  ÜYE DERNEK ETKİNLİKLERİ: Federasyon üye derneklerinin sosyal etkinlik çalışmalarını destekler.   MADDE 49- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HÜKÜMLER: Tüzükte bulunmayan hususlar için Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.   MADDE 50- BORÇLANMA: Yönetim kurulu federasyon amaçlarını gerçekleştirmek, ödemelerini yapabilmek için borçlanabilir. Dönem içerisinde yapılacak borçlanmadan bir sonraki döneme kalacak borç miktarı 18 yaşında büyükler için uygulanan brüt asgari ücretin 100 katından fazla olamaz. Bunu aşan miktar için yönetim kurulu üyeleri müteselsil olarak şahsen sorumludurlar.   MADDE 51- İÇ DENETİM: Federasyonun iç denetimini denetim kurulu, tüzüğün 32., 33., 34. maddelerinde bahsi geçen usul ve esaslar doğrultusunda yapar.   MADDE 52- TEMSİLCİLİK: Federasyon, amaçlarının gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler açılabilir. Temsilciliklerin açılması, işleyişi, kapatılması vb. hususlarda konuyla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.   MADDE 53-   ONURSAL BAŞKANLIK:  Federasyona ve engellilere yaptığı destek, katkı ve yardımlardan dolayı onursal başkan seçilebilir. Onursal başkanlık unvanı yönetim kurulunun önerisi, genel kurul kararı ile verilir. Onursal başkanlar, Konfederasyon faaliyetlerine ve yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, öneri sunulabilir, ancak oy kullanamazlar   GEÇİCİ MADDELER GEÇİCİ MADDE 1- 09.11.2019 tarihinde değişlik yapılan işbu tüzüğün yetkili makamlarca tespit edilecek eksikliklerini talepler doğrultusunda değiştirmeye Federasyon Yönetim Kurulu yetkilidir. GEÇİCİ MADDE 2- İşbu tüzük, 53 asıl, 2 geçici maddeden ibaret olup, 09.11.2019 tarihli olağan genel kurulda kabulüyle yürürlüğe girmiştir Haldun KIRKIK                        Veli ÖZAĞAN                                  Hüsnü SARI Murat DOĞAN                          Erol SAYYIDAN                              M. Nuran ÜZGÜL Burhan GÜMRÜKÇÜ             Turgut KARAKAN                             Fikri TOPUZ Nazlı KILIÇ                               Tuncay ACAR                                     Murat DİRİCE Seher ÇAKIR                            Selahattin OKTAY                               Süleyman YÜKSEL Hatice ŞENTÜRK                       Saldıray KURÇ                                  Mehmet KACAR Necati DOĞAN                            Dursun ASLAN                                 Dursun KARAMAN
Whatsapp